Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 1)

  • 2836 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?Đóng đô ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở nên như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lâọ và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận