Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 4621 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chọn câu sai trong các câu sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

Bình luận


Bình luận