Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Địa 10 CD có đáp án (Đề 1)

  • 1239 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Các nhà máy điện thường được biểu hiện bằng phương pháp

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trước khi sử dụng bản đồ, phải nghiên cứu kĩ

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Hệ thống GPS thường được kết nối với bản đồ nào sau đây để tạo thành hệ thống bản đồ trực tuyến?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận