Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 năm 2023 có đáp án (Đề 4)

  • 733 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Cho biểu đồ:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG Ở HÀ NỘI

Cho biểu đồ:  NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG Ở HÀ NỘI (ảnh 1)

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ, lượng mưa ở Hà Nội

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm trên Trái Đất phụ thuộc chủ yếu vào

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận