Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh học 11 KNTT có đáp án

  • 1680 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dựa vào kiểu trao đổi chất và năng lượng, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm là

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 2:

Dấu hiệu nào sau đây không phải là của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Sự trao đổi nước trong cây không có quá trình nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 4:

Khi nói về quá trình hấp thu nước và khoáng ở rễ, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khí khổng?

Xem đáp án
Đáp án: B

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận