Đề thi cuối học kì 1 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 1)

  • 1084 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất. Mục tiêu của Vật lí là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Mục tiêu của Vật lí là: khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: vi mô, vĩ mô.


Câu 2:

Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L [Chiều dài]?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – sai vì năm là đơn vị đo thời gian.


Câu 3:

Một học sinh đo cường độ dòng điện đi qua các đèn Đ1 và Đ2 (hình 1) được các giá trị lần lượt là

I1=2,0±0,1A

I2=1,5±0,2A

 Media VietJack

Cường độ dòng điện I trong mạch chính được cho bởi

I = I1 + I2

Tính giá trị và viết kết quả của I.

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Giá trị của cường độ dòng điện trung bình trong mạch chính là

I¯=I1¯+I2¯=2,0A+1,5A=3,5A

Sử dụng (1) ta có

ΔI=ΔI1+ΔI2=0,1A+0,2A=0,3A

Do đó, kết quả là I=3,5±0,3A


Câu 5:

Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1=15km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình là v2=25km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Thời gian xe đi nửa đoạn đường đầu là: t1=s1v1=s2.15=s30 

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối là: t2=s2v2=s2.25=s50 

Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là: vtb=st1+t2=ss.130+150=18,75km/h 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Thư

Bình luận


Bình luận