Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật- SBT KHTN 6

  • 2321 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Hoàn thành tên các giới sinh vật trong sơ đồ sau:

Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật

Xem đáp án

(1) Giới Thực vật

(2) Giới Nấm

(3) Giới Động vật

(4) Giới Nguyên sinh 

(5) Giới Khởi sinh


Câu 3:

Hãy hoàn thành bảng sau:

Giới

Đặc điểm

Sinh vật đại diện

Khởi sinh

  

Nguyên sinh

  

Nấm

  

Thực vật

  

Động vật

  

Xem đáp án

Giới

Đặc điểm

Sinh vật đại diện

Khởi sinh

Cơ thể đơn bào, nhân sơ

Vi khuẩn lam

Nguyên sinh

Phần lớn cơ thể đơn bào, nhân thực

Trùng roi

Nấm

Cơ thể đơn bào hoặc đa bào, nhân thực, có thành chitin, dị dưỡng

Nấm hương

Thực vật

Cơ thể đa bào, nhân thực, tự dưỡng

Cây bằng lăng

Động vật

Cơ thể đa bào, nhân thực, dị dưỡng

Con gấu trúc


Câu 4:

Sinh vật trong hình 25 thuộc giới nào? Đưa ra lí do em xếp chúng vào giới đó.

Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật

Xem đáp án

Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuông dưới ta có:

- Hình 1 (rêu) và hình 4 (cây bạch đàn) thuộc giới thực vật vì chúng là những cơ thể đa bào, nhân thực, chứa lục lạp nên có khả năng tự dưỡng và sống cố định.

- Hình 2 (nấm) thuộc giới nấm vì đây là cơ thể đa bào, nhân thực, có thành chitin, sống dị dưỡng hoại sinh.

- Hình 3 (gà lôi trắng) thuộc giới Động vật vì đây là cơ thể đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng, có hệ thần kinh và có khả năng di chuyển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận