Giải SBT KTPL 10 Bài 18: nội dung cơ bản của hiến pháp về bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đáp án

  • 67 lượt xem

  • 5 câu hỏiCâu 2:

Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013.

Câu a) Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan nào?

A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.

B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử.

C. Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan xét xử.

D. Cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu b) Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm

A. hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước.

B. hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.

C. tạo sự phân chia hợp lí quyền lực nhà nước.

D. thực hiện quyền lực nhà nước một cách dân chủ.

Câu c) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm

A. Chính phủ, bộ, ban và cơ quan ngang bộ, ban.

B. Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

C. Chủ tịch Quốc hội, bộ và cơ quan ngang bộ.

D. Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.

Câu d) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra?

A. Nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.

B. Đại diện nhân dân bầu ra.

C. Nhân dân trực tiếp bầu ra.

D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.

Câu e) Sự độc lập của Toà án được hiểu là

A. Toà án được hình thành một cách độc lập.

B. trong hoạt động của mình, Toà án không bị ràng buộc

C. Toà án chủ động giải quyết mọi việc theo ý chí của thẩm phán.

D. khi xét xử, Toà án chỉ tuân theo pháp luật, không bị chi phối bởi bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận