Giải VTH Lịch Sử 7 CTST Bài 3. Sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở tây âu trung đại có đáp án

  • 457 lượt xem

  • 5 câu hỏi


Câu 4:

Dựa vào thông tin trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và đoạn tư liệu 3.1 dưới đây để hoàn thành Phiếu học tập về sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

Tư liệu: “Từ cuối thế kỉ XV, trong lòng xã hội phong kiến châu Âu bắt đầu xuất hiện những tiền đề cho sự ra đời của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa... Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa muốn ra đời được cần phải có hai điều kiện là tư bản (vốn đầu tư vào một ngành kinh doanh nào đó để mua tư liệu sản xuất, mua nguyên vật liệu và thuê nhân công) và công nhân làm thuê... Việc tước đoạt tư liệu sản xuất của nông dân và thợ thủ công trong nước, và việc xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ở bên ngoài, đã mang lại cho giai cấp tư sản châu Âu rất nhiều của cải, vàng bạc và một đội ngũ lao động làm thuê đông đảo”.

(PGS. Đặng Đức An (Chủ biên), Đại cương lịch sử thế giới trung đại, Tập I: Phương Tây, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, trang 168)

PHIẾU HỌC TẬP

SỰ NẢY SINH QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở TÂY ÂU

Thời gian

 

Điều kiện

 

Giai cấp mới

 

Biểu hiện

 

Mặt tích cực/Hạn chế của sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận