Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

  • 1820 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sự trong sáng của tiếng Việt có những biểu hiện là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Ý nào không đúng khi sử dụng từ mượn?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Sự trong sáng của tiếng Việt gắn liền với những phẩm chất nào? 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Việc sử dụng tiếng Việt của hai tầng lớp chủ yếu nào đã tạo nên sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt? 

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

V

Bình luận


Bình luận