Kiểm tra tổng hợp học kì 1(có đáp án)

  • 2028 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Nhận định nào dưới đây khái quát được đúng và đầy đủ giá trị bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chủ đề bài “Tây Tiến” của Quang Dũng là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Chủ đề bài “Việt Bắc” của Tố Hữu là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

3 năm trước

Yen Tran

Bình luận


Bình luận