Luật thơ (Tiếp theo) có đáp án

  • 1274 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây nêu đúng nhất hiệu quả của nghệ thuật đối trong hai câu thơ sau của Tú Xương?

“Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,

Váy lê quét đất mụ đầm ra.”

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận