Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu "Can"

  • 398 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Fill in the blanks with can or can’t

I’m a monkey. I climb, and I jump.

Xem đáp án

Trả lời:

- a monkey: con khỉ

- climb: leo trèo

- jump: nhảy

=>I’m a monkey. I can climb, and I can jump.

Tạm dịch:  Tôi là một con khỉ. Tôi có thể leo, và tôi có thể nhảy.


Câu 2:

can

can't

I’m a fish. I … breathe underwater, but I … run.

Xem đáp án

Trả lời:

- a fish: con cá

- breath underwater: thở dưới nước

- run: chạy

=>I’m a fish. I can breathe underwater, but I can’t run.

Tạm dịch: Tôi là một con cá. Tôi có thể thở dưới nước, nhưng tôi không thể chạy.


Câu 3:

I’m an owl. I

sing, but I

see in the dark.

Xem đáp án

Trả lời:

- an owl: con chim cú mèo

- sing: hát, hót

- see: nhìn

=>I’m an owl. I can’t sing, but I can see in the dark.

Tạm dịch: Tôi là một con cú. Tôi không thể hát, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối.


Câu 4:

I’m a parrot. I

talk, but I

swim.

Xem đáp án

Trả lời:

- a parrot: con vẹt 

- talk: nói

- swim: bơi

=>I’m a parrot. I can talk, but I can’t swim.

Tạm dịch: Tôi là một con vẹt. Tôi có thể nói chuyện, nhưng tôi không biết bơi.


Câu 5:

A shark

 walk or run, but it

swim very fast.

Xem đáp án

Trả lời:

- a shark: cá mập

- walk or run: đi bộ và chạy

- swim: bơi

=>A shark can’t walk or run, but it can swim very fast.

Tạm dịch: Cá mập không thể đi hoặc chạy, nhưng nó có thể bơi rất nhanh.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận