Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) (có đáp án)

  • 1049 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Văn bản “Những ngày đầu của nước Việt Nam mới” của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Quê của tác giả Võ Nguyên Giáp ở đâu? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Văn bản đã nêu rõ những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới ra sao?

Xem đáp án

Đáp án E


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận