Phát biểu theo chủ đề ( có đáp án)

  • 1241 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu theo chủ đề là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Dù phát biểu theo chủ đề hay phát biểu tự do, người phát biểu cũng cần phải chú ý đến những yếu tố nào? 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Khi phát biểu theo chủ đề, không cần phải làm gì? 

Xem đáp án

Đáp án B 


Câu 4:

Nhất thiết không nên phát biểu khi nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận