Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

  • 3195 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Liên Xô hoàn thành thanh toán nạn mù chữ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án D


Câu 3:

Mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1925 – 1941 ) là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

8

1 năm trước

8 Hồ Gia Bảo

ôn tập được nhiều trước khi thi

Bình luận


Bình luận