Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2214 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

A farmer works on a..................

Xem đáp án

Đáp án: B (Cụm từ “work on a farm”: làm việc ở nông trại)


Câu 3:

Is their house ................? – No, it isn’t. It’s small.

Xem đáp án

Đáp án: A (Vì câu trả lời nói “nó nhỏ”)


Câu 4:

How many girls are there? There .............two.

Xem đáp án

Đáp án: C (Cấu trúc there are + danh từ số nhiều)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận