Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 11416 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose A, B, C or D

When I turned up, the town hall was already ___________ of teenagers.

Xem đáp án

Đáp án: A

Full of : Đầy….

Crowded with= packed with: Nhiều….


Câu 3:

This city has one of the most ______ underground rail networks in the world.

Xem đáp án

Đáp án: A

Efficient (adj): Hiệu quả


Câu 4:

This laptop is much more user- friendly, but it costs ________the other one.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dùng so sánh ngang bằng trong so sánh bội số


Câu 5:

Today’s cities are ___________ than cities in previous times.

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngọc Bảo
09:29 - 02/10/2021

turn up

Ngân Lê
20:41 - 18/03/2023

turn up