Trắc nghiệm Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới có đáp án

  • 706 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các vòng đai nhiệt từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các vòng đai nhiệt từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự là: Vòng đai nóng, ôn hoà, lạnh và băng giá vĩnh cửu.


Câu 2:

Quy luật địa đới là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quy luật địa đới là quy luật về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo về hai cực).


Câu 3:

Các quy luật nào sau đây chủ yếu do nội lực tạo nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân tạo ra quy luật phi địa đới (địa ô và đai cao) là doc các quá trình nội lực đã tạo ra lục địa, đại dương và địa hình núi cao. Các thành phần tự nhiên ở bờ đông, bờ tây lục địa, ở độ cao núi khác nhau sẽ có những đặc điểm không giống nhau.


Câu 4:

Quy luật nào sau đây chủ yếu do ngoại lực tạo nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dạng khối cầu của Trái Đất làm cho tia sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) giảm dần từ Xích đạo về hai cực, do đó lượng bức xạ mặt trời cũng giảm dần theo vĩ độ. Lượng bức xạ mặt trời là nguyên nhân, là động lực của các hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất. Vì thế lượng bức xạ mặt trời gây ra tính địa đới của các thành phần tự nhiên.


Câu 5:

Sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí từ Xích đạo đến cực là biểu hiện của quy luật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quy luật địa đới là quy luật về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo về hai cực) -> Sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí từ Xích đạo đến cực là biểu hiện của quy luật địa đới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận