Trắc nghiệm Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số có đáp án

  • 1739 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm (đơn vị: ‰).


Câu 2:

Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo tuổi và theo giới.

- Cơ cấu dân số theo giới tính biểu thị bằng tỉ lệ giới tính (tỉ lệ giới nam và giới nữ trong tổng số dân) hoặc tỉ số giới tính (100 nữ thì tương ứng có bao nhiêu nam).

- Cơ cấu dân số theo tuổi biểu thị tỉ lệ dân số theo những nhóm tuổi nhất định trong tổng số dân. Các nhóm tuổi có thể được phân theo khoảng cách đều nhau như: 0 - 4 tuổi, 5 - 9 tuổi, 10 - 14 tuổi,... hoặc không đều nhau như: 0 - 14 tuổi, 15 - 64 tuổi, 65 tuổi trở lên.


Câu 3:

Cơ cấu theo giới không ảnh hưởng đến

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cơ cấu dân số theo giới tính có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, phân bố sản xuất và tổ chức đời sống xã hội của mỗi quốc gia.


Câu 4:

Cơ cấu dân số theo giới không phải biểu thị tương quan giữa giới

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ cấu dân số theo giới tính biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc giữa từng giới so với tổng số dân. Cơ cấu dân số theo giới tính có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của mỗi quốc gia. Cơ cấu dân số theo giới tính biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực.


Câu 5:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (Tg) là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô (đơn vị: %). Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận