Trắc nghiệm Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia có đáp án

  • 1313 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu lãnh thổ một quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thành phần được xếp vào cơ cấu lãnh thổ một quốc gia là các vùng kinh tế, khu chế xuất, điểm sản xuất và trung tâm công nghiệp.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo ngành?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Cơ cấu kinh tế theo ngành là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng.

- Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu, bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ dựa trên sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội,...

- Cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành tổng thể nền kinh tế.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Cơ cấu kinh tế theo ngành là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng.

- Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu, bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ dựa trên sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội,...

- Cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành tổng thể nền kinh tế.


Câu 4:

Đặc điểm nổi bật về cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặc điểm nổi bật về cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển là nông - lâm - ngư nghiệp rất nhỏ, dịch vụ rất lớn.


Câu 5:

Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào tính chất của hoạt động sản xuất, người ta chia cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia thành ba nhóm ngành chính gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. Hộ gia đình là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Châu Đặng

10

Bình luận


Bình luận