Thi Online Trắc nghiệm Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án

Trắc nghiệm Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án

  • 1824 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất làm cho các nước đang phát triển, đông dân coi đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Yếu tố quan trọng nhất làm cho các nước đang phát triển, đông dân coi đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu là ngành nông nghiệp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho con người.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây là quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích mặt nước là tư liệu sản xuất của ngành thuỷ sản. Vì vậy, trong sản xuất cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất trong sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp; Đồng thời, cần bảo vệ môi trường và chất lượng diện tích mặt nước trong sản xuất thuỷ sản.


Câu 3:

Hoạt động nào sau đây ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội người?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người mà không ngành nào có thể thay thế được, cả ở hiện tại cũng như trong tương lai. Các hoạt động nông nghiệp ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội người.


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đất đai với các yếu tố như quỹ đất trồng, tính chất và độ phì của đất sẽ ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu và năng suất cây trồng, vật nuôi -> Trong các yếu tố như quy mô sản xuất, mức độ thâm canh, cơ cấu vật nuôi và tổ chức lãnh thổ thì yếu tố cơ cấu vật nuôi của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả.


Câu 5:

Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vai trò của nông nghiệp

- Khai thác hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế.

- Cung cấp sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cho tiêu dùng và sản xuất.

- Là thị trường tiêu thụ và kích thích các ngành kinh tế khác phát triển.

- Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

- Có vai trò quan trọng trong giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận