Thi Online Trắc nghiệm Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án

  • 1307 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sản xuất nông nghiệp có đặc điểm nào dưới đây khác với sản xuất công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

- Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng, vật nuôi.

- Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

- Sản cuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Vậy, sản xuất nông nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất cnông nghiệp là: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.


Câu 2:

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm ngành, đó là công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.


Câu 3:

Nhân tố tác động tới việc lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thị trường tác động tới việc lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp.


Câu 4:

Tại sao sản xuất công nghiệp có tính chất hai giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tính chất hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp chủ yếu là do đối tượng lao động của ngành công nghiệp là nguyên, nhiên vật liệu.


Câu 5:

Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nước đang phát triển là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là hai ngành cần nhiều lao động trong quá trình sản xuất nhưng lại không yêu cầu cao về trình độ của người lao động nên thường phân bố ở những nơi có dân số đông, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận