Trắc nghiệm Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án

  • 1024 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trung tâm công nghiệp bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.


Câu 2:

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là các xí nghiệp công nghiệp.


Câu 3:

Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, thường gắn với một điểm dân cư, phân bố gần các vùng nguyên - nhiên liệu.


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặc điểm của điểm công nghiệp là

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng nhất với điểm dân cư) hoặc xa điểm dân cư.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu (hoặc vùng nông sản).

- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với nhau.


Câu 5:

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là vùng có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận