Trắc nghiệm Bài 26. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ có đáp án

  • 1395 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng với ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò của ngành dịch vụ là thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh, cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.


Câu 2:

Ngành dịch vụ nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhóm ngành thuộc ngành dịch vụ kinh doanh bao gồm vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp,...


Câu 3:

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm các dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm:

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hoá, bưu chính viễn thông,...

- Dịch vụ tiêu dùng: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch, bán buôn, bán lẻ,…

- Dịch vụ công: hành chính công, các hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính,...


Câu 4:

Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến sự phát triển của mạng lưới dịch vụ. Ví dụ: Dân cư đông, mạng lưới dịch vụ dày, dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ. Cụ thể dễ dàng quyết định thành lập một trường cấp I cho một làng 4 đến 5 nghìn dân, khó lập một trường cho một bản có 4 đến 5 trăm dân.


Câu 5:

Các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ không phải bởi lí do nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ chủ yếu là do ở đây có dân cư tập trung cao, nhu cầu phục vụ lớn, nhiều lao động trình độ cao; Các thành phố, thị xã là các trung tâm công nghiệp cần nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh và thường là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của cả nước, địa phương.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận