Trắc nghiệm Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có đáp án

  • 593 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng mở rộng.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người (nhà ở, công viên, thành phố, tiện nghi cuộc sống,...). Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của Cách mạng công nghiệp, môi trường nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của môi trường nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người (nhà ở, công viên, thành phố, tiện nghi cuộc sống,...). Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của Cách mạng công nghiệp, môi trường nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.


Câu 4:

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là phương thức sản xuất của con người (nông, lâm, công nghiệp hay hoạt động dịch vụ).


Câu 5:

Tài nguyên nào sau đây không thể khôi phục được?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tài nguyên không khôi phục được là các loại khoáng sản. Bởi sự hình thành các tài nguyên khoáng sản phải mất hàng triệu năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận