Trắc nghiệm Bài 34: Thực vật có đáp án

  • 1599 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực vật được chia thành các ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giới thực vật được chia thành các ngành là: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.


Câu 2:

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem đáp án

Đáp án: C

Cây dương xỉ, cây thông, cây rêu không thuộc ngành Hạt kín.


Câu 3:

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án: B

Thực vật quang hợp có khả năng lọc bớt bụi và khí độc, giúp cân bằng hàm lượng CO2 và O2 trong không khí.


Câu 4:

Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

Bài tập trắc nghiệm Thực vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: B

Tảo lục đơn bào không được xếp vào nhóm Thực vật.


Câu 5:

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem đáp án

Đáp án: A

Cây bưởi được xếp vào nhóm thực vật hạt kín nên vì cơ thể có cả hoa, quả và hạt nằm trong quả.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận