Trắc nghiệm Bài 4: Tôn trọng sự thật có đáp án

  • 1036 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

Xem đáp án

Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là

sự thật.

Chọn đáp án A


Câu 2:

 Biểu hiện của tôn trọng sự thật là

Xem đáp án

Biểu hiện của tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.

Chọn đáp án A


Câu 3:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án

Em tán thành ý kiến tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống…

Chọn đáp án A


Câu 4:

 Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?

Xem đáp án

Em tán thành ý kiến tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những giá trị đúng đắn.…

Chọn đáp án A


Câu 5:

 Sự thật là

Xem đáp án

Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống.

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận