Trắc nghiệm: Ca Huế trên sông Hương có đáp án

  • 3897 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Dòng nào không phải nói lên đặc điểm của văn bản nhật dụng ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Văn bản "Ca Huế trên sông Hương" được viết theo hình thức nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào nói đúng nhất những nội dung mà văn bản "Ca Huế trên sông Hương" muốn đề cập đến ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đêm ca Huế diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Phương tiện nào được dùng để tổ chức đêm ca Huế trên sông Hương?

Xem đáp án

Đáp án: B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

3 năm trước

trịnh gia huy

B

3 năm trước

Bạn Thúy Sợ Văn

Bình luận


Bình luận