Trắc nghiệm: Cách làm bài văn lập luận giải thích có đáp án

  • 2318 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Để làm được bài văn nghị luận giải thích, cần nắm vững nhất điều gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Làm thế nào để sự giải thích của em có sức thuyết phục người đọc? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Trình tự nào đúng đối với các bước làm bài văn lập luận giải thích? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Phần mở bài của bài văn giải thích có nhiệm vụ gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận