Trắc nghiệm: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh có đáp án

  • 2063 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Thể thơ của bài "Tĩnh dạ tứ" cùng thể thơ với bài nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Chủ đề của bài thơ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Chữ “vọng” có nghĩa là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Thể thơ của bài "Tĩnh dạ tứ" là gì? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Hai câu thơ đầu bài "Tĩnh dạ tứ" tả cảnh gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận