Trắc nghiệm: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) có đáp án

  • 1054 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dòng nào sau đây là nội dung của đoạn trích “Cha con nghĩa nặng”

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 2:

Hồ Biểu Chánh thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ở thể loại nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 3:

Truyện dài đầu tay của Hồ Biểu Chánh viết năm 1909 bằng thể thơ lục bát có tên là gì ?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của nhà văn Hồ Biểu Chánh?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, tập trung trong tác phẩm của Hồ Biểu Chánh là khuynh hướng nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận