Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 10: Dân cư Ô - xtrây - li - a có đáp án

  • 438 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Nội dung nào không đúng về phân bố dân cư ở Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Nội dung nào biểu hiện được chất lượng dân cư Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Nhận định nào không đúng khi nói về dân cư của Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Tập đoàn máy tính IBM của Hoa Kì đặt trung tâm tại

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận