Trắc nghiệm: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động có đáp án

  • 4231 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Thế nào là câu chủ động ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Thế nào là câu bị động ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại trong mỗi đoạn văn nhằm mục đích gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào là câu chủ động ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Trong các câu sau, câu nào là câu bị động ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hứa Bảo Uyên

Bình luận


Bình luận