Trắc nghiệm Công Dân Bài 3 (có đáp án): Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  • 6724 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn cụm từ dưới đây để hoàn thành nội dung sau: "Theo triết học Mác – Lê nin, vận động là … nói chung của sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội."

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi sự biến đổi nói chung của sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.


Câu 2:

Sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình thông qua

Xem đáp án

Đáp án C

Bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình.


Câu 3:

Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

Xem đáp án

Triết học Mác – Lê Nin khái quát thành năm hình thức cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao: Vận động cơ học, Vận động vật lí, Vận động hóa học, Vận động sinh học, Vận động xã hội.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi bàn về sự vận động?

Xem đáp án

Cái bàn đứng yên nhưng bên trong từng phân tử, nguyên tử vẫn đang liên tục vận động. Mọi sự vật tồn tại trong thế giới vật chất đều luôn vận động.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận