Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức

  • 3987 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức

Xem đáp án

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vừa kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy những tinh hóa văn hóa của nhân loại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức là sự điều chỉnh mang tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức: Sự điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện, thường là những yêu cầu cao của xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong sự điều chỉnh hành vi con người, đặc điểm để phân biệt giữa pháp luật với đạo đức là yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

- Pháp luật: Sự điều chỉnh hành vi mang tính bắt buộc, tính cưỡng chế: Điều chỉnh thông qua những yêu cầu tối thiểu được quy định bằng văn bản của nhà nước.

- Đạo đức: Sự điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện, thường là những yêu cầu cao của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đối với mỗi cá nhân, việc tuân theo các chuẩn mực đạo đức sẽ góp phần tạo giá trị nào dưới đây?

Xem đáp án

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
20:10 - 29/01/2022

tem