Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 247 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 có mấy phương pháp chiếu góc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Chương trình công nghệ 11 có phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.


Câu 2:

Câu 2. Đối với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong góc tạo bởi mấy mặt phẳng ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đối với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong góc tạo bởi ba mặt phẳng vuông góc với nhau từng đôi một trong không gian.


Câu 3:

Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào so với hình chiếu đứng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.


Câu 4:

Câu 4. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta nhìn từ trên xuống


Câu 5:

Câu 5. Phương pháp chiếu góc thứ nhất không có hướng chiếu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Phương pháp chiếu góc thứ nhất có hướng chiếu: từ trước vào, từ trên xuống, từ trái sang.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận