Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát có đáp án

  • 2857 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là hệ thống làm mát bằng nước và bằng không khí.


Câu 2:

Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, loại bốc hơi, loại đối lưu tự nhiên.


Câu 5:

Hệ thống làm mát bằng nước có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận