Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

  • 3952 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mặt cắt là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hình cắt là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Có mấy loại mặt cắt:

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là mặt cắt chập và mặt cắt rời.


Câu 4:

Có mấy loại hình cắt?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình cắt cục bộ.


Câu 5:

Đâu là hình cắt đã học trong chương trình công nghệ 11?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận