Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9 (có đáp án): Thiết kế mạch điện tử đơn giản (Mới nhất)

  • 253 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thiết kế mạch điện tử đơn giản cần thực hiện theo mấy nguyên tắc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thiết kế mạch điện tử đơn giản cần thực hiện theo 5 nguyên nguyên tắc:

+ Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế

+ Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy

+ Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa

+ Hoạt động ổn định và chính xác

+ Linh kiện có sẵn trên thị trường


Câu 2:

Nguyên tắc đầu tiên trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nguyên tắc đầu tiên: bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế nên A đúng

+ Nguyên tắc thứ hai: mạch thiết kế đơn giản, tin cậy nên B sai

+ Nguyên tắc thứ ba: thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa nên C sai

+ Nguyên tắc thứ tư: hoạt động ổn định và chính xác nên D sai


Câu 3:

Nguyên tắc thứ hai trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Nguyên tắc đầu tiên: bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế nên A sai

+ Nguyên tắc thứ hai: mạch thiết kế đơn giản, tin cậy nên B đúng

+ Nguyên tắc thứ ba: thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa nên C sai

+ Nguyên tắc thứ tư: hoạt động ổn định và chính xác nên D sai


Câu 4:

Nguyên tắc thứ ba trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Nguyên tắc đầu tiên: bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế nên A sai

+ Nguyên tắc thứ hai: mạch thiết kế đơn giản, tin cậy nên B sai

+ Nguyên tắc thứ ba: thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa nên C đúng

+ Nguyên tắc thứ tư: hoạt động ổn định và chính xác nên D sai


Câu 5:

Nguyên tắc thứ tư trong thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Nguyên tắc đầu tiên: bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế nên A sai

+ Nguyên tắc thứ hai: mạch thiết kế đơn giản, tin cậy nên B sai

+ Nguyên tắc thứ ba: thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa nên C sai

+ Nguyên tắc thứ tư: hoạt động ổn định và chính xác nên D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận