Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9 (có đáp án): Thiết kế mạch điện tử đơn giản

  • 266 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn giản và tin cậy.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận