Trắc nghiệm: Dấu gạch ngang có đáp án

  • 2208 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Dòng nào không phải là công dụng của dấu gạch ngang? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dấu gạch ngang khác dấu gạch nối như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Dấu gạch ngang trong những phần sau dùng để làm gì?

a) Tàu Hà Nội – Vinh khởi hành lúc 21 giờ.

b) Thừa Thiên – Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh du lịch. 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì?

Có người khẽ nói:

- Bẩm, dễ có khi đê vỡ!

Ngài cau mặt, gắt rằng:

- Mặc kệ!

(Phạm Duy Tốn) 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận