Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước có đáp án

  • 1016 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Kinh tế tri thức là một nền kinh tế sử dụng chất xám trong mọi lĩnh vực, dựa trên kỹ thuật, công nghệ cao nên yếu tố khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất.


Câu 2:

Khu vực có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Trên thế giới, châu Phi là châu lục có trình độ phát triển kinh tế thấp, giáo dục y tế kém phát triển, dịch bệnh, đói kém còn diễn ra khắp nơi -> Đây là châu lục có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới hiện nay. Tây Phi, Đông Phi có tuổi thọ thấp nhất thế giới 47 tuổi.


Câu 3:

Tiêu chí phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển không gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nước trên thế giới phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu là tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người), cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người (HDI).


Câu 4:

GNI/người phản ánh điều nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

GNI/người được tính bằng cách lấy tổng thu nhập quốc gia chia cho số dân của một nước. Chỉ tiêu này phản ánh mức sống và năng suất lao động của người dân trong một nước.


Câu 5:

Cơ cấu kinh tế là tập hợp

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực và bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định với nhau trong đó quan trọng nhất là cơ cấu ngành kinh tế


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận