Trắc nghiệm Địa Lí 11 Hợp Chủng quốc Hoa kì - Tự nhiên và dân cư (có đáp án) (phần 4)

  • 6133 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Tuổi thọ trung bình của Hoa Kì (năm 2004) là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Ý nào sau đây không đúng với sự thay đổi đặc điểm dân số Hoa Kì từ năm 1950 đến 2004?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ở Hoa Kì, dân cư có nguồn gốc châu Á và Mĩ La tinh gần đây

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận