đề 1

  • 2828 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Diện tích của LB Nga là: 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

17,1 triệu km2 là diện tích của nước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

LB Nga có diện tích lớn 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Nước có diện tích lớn nhất thế giới là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

LB Nga nằm ở

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận