Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (P1)

  • 8657 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức

Xem đáp án

Chọn B

Giải thích: EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu.


Câu 2:

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm 1957.


Câu 3:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1957?

Xem đáp án

Chọn B

Giải thích: Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1957.


Câu 4:

Nước nào sau đây không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án

Chọn D

Giải thích: Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).


Câu 5:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là Liên minh châu Âu (EU).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hiền Lê thị
15:33 - 27/10/2022

Câu 5 APEC mà

Hiền Lê thị
15:33 - 27/10/2022

Mình nhầm😂