Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 20. Cơ cấu dân số có đáp án

  • 986 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoạt động kinh tế nào sau đây không thuộc khu vực I?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế là sự phân chia hoạt động kinh tế của dân số theo ba khu vực: khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản); khu vực II (công nghiệp, xây dựng); khu vực III (dịch vụ).


Câu 2:

Hoạt động kinh tế nào sau đây thuộc khu vực II?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế là sự phân chia hoạt động kinh tế của dân số theo ba khu vực: khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản); khu vực II (công nghiệp, xây dựng); khu vực III (dịch vụ).


Câu 3:

Thành phần nào sau đây thuộc vào nhóm hoạt động kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Dân số hoạt động kinh tế: người có việc làm ổn định hoặc tạm thời, người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm (đang thất nghiệp).

- Dân số không hoạt động kinh tế (học sinh, sinh viên, nội trợ,...) hoặc phân chia số lao động hoạt động trong ba khu vực kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng, dịch vụ).


Câu 4:

Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế -> Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng lao động khu vực II, III và giảm tỉ trọng lao động khu vực I.


Câu 5:

Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cơ cấu dân số theo lao động là tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận lao động trong tổng số lao động xã hội. Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế -> Các nhân tố có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động là cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận