Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24. Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia có đáp án

  • 866 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng với GNI?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chỉ số GNI đo lường tổng giá trị mà công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong thời gian (thường là 1 năm). GNI dùng để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia một cách đầy đủ và đúng thực lực. GNI là thước đo tổng hợp nhất của nền kinh tế, chỉ rõ chủ sở hữu và hưởng thụ nguồn của cải làm ra.


Câu 2:

Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. Cơ cấu thành phần kinh tế gồm khu vực kinh tế Nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 3:

Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. Các thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt việc sở hữu kinh tế theo thành phần.


Câu 4:

Cơ cấu lãnh thổ gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cơ cấu lãnh thổ là một bộ phận của nền kinh tế, là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ. Dựa vào quy mô lãnh thổ sẽ có các cấp toàn cầu và khu vực, quốc gia, các vùng lãnh thổ trong phạm vi quốc gia.


Câu 5:

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cơ cấu lãnh thổ là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận