Thi Online  Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp,tác dộng của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp có đáp án

 Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp,tác dộng của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp có đáp án

  • 915 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một số hoạt động sản xuất công nghiệp có tác động tiêu cực tới môi trường hiện nay do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công nghiệp có tác động lớn tới môi trường như tạo ra môi trường mới, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Tuy nhiên, một số hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay do sử dụng công nghệ lạc hậu nên có tác động tiêu cực tới môi trường.


Câu 2:

Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng là do hoạt động của ngành kinh tế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong quá trình sản xuất các hoạt động công nghiệp sẽ đưa vào môi trường các chất thải, làm phá vỡ chu trình cân bằng vật chất của môi trường và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Câu 3:

Điều kiện nào sau đây không phải nhân tố quan trọng để hình thành vùng công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

“Gần vùng nguyên liệu nông sản” là nhân tố để hình thành các điểm công nghiệp, không phải là nhân tố để hình thành vùng công nghiệp.


Câu 4:

Các chất thải công nghiệp dạng khí độc hại tới môi trường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chất thải công nghiệp có nồng độ chất độc hại cao và tập trung, có ở nhiều dạng: 

- Dạng khí: CO2, CO, NO, NO2, CH4, SO2, H2S,...

- Dạng lỏng: các axit hữu cơ, nước, xà phòng, dầu mỡ,...

- Dạng rắn: vỏ chai lọ, hộp nhựa, cao su, thuỷ tinh, kim loại phế liệu, gạch,...


Câu 5:

Điểm khác nhau giữa trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Điểm khác nhau giữa trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp là quy mô lãnh thổ. Vùng công nghiệp có lãnh thổ rộng lớn, bao gồm cả các trung tâm công nghiệp bên trong.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận