Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có đáp án

  • 696 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là động vật, thực vật, vi sinh vật và sinh thái cảnh quan.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều trong không gian, phụ thuộc vào cấu tạo địa chất, khí hậu,... của các lãnh thổ -> Nhận định: Phân bố đều khắp ở tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới không đúng.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với môi trường nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Môi trường xã hội bao gồm các mối quan hệ giữa con người với con người (luật lệ, thể chế, quy định,...). Là kết quả của lao động của con người, tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người và nếu không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại.


Câu 4:

Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên không thể tái tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tài nguyên không thể tái tạo: Là các tài nguyên mà tốc độ tiêu thụ của con người vượt quá tốc độ bổ sung, phục hồi của chúng, như: than đá, sắt,...


Câu 5:

Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên vô hạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: Là các loại tài nguyên có thể tự tái tạo liên tục, không phụ thuộc vào sự tác động của con người, như các loại năng lượng mặt trời, gió, thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận